Katherine Surridge
To Far Away   
oil & graphite on canvas   12 x 12 Inches