Dimitri Papatheodorou
2009.18   
oil on panel   24 x 36 Inches