Dimitri Papatheodorou
2009.23   
oil on panel   14 x 11 Inches