Dimitri Papatheodorou
2009.28   
oil on panel   8 x 10 Inches