Dimitri Papatheodorou
2009.27   
oil on panel   12 x 10 Inches