Dimitri Papatheodorou
2009.26   
oil on panel   14 x 11 Inches