Dimitri Papatheodorou
2009.16   
oil on panel   24 x 24 Inches