Dimitri Papatheodorou
2009.15   
oil on panel   36 x 48 Inches