Dimitri Papatheodorou
2009.19   
oil on panel   17.5 x 23.5 Inches