Dimitri Papatheodorou
2009.22   
oil on panel   12 x 12 Inches