Dimitri Papatheodorou
2009.21   
oil on panel   18 x 24 Inches