Dimitri Papatheodorou
2009.25   
oil on panel   20 x 16 Inches