Dimitri Papatheodorou
2009.24   
oil on panel   16 x 12 Inches