Dimitri Papatheodorou
2009.29   
oil on panel   10 x 8 Inches